29 November, 2010

Nama 10 Orang Sahabat Nabi SAW Yang Mendapat Khabar Gembira Akan Dimasukkan Ke Dalam Syurga

  1. Abu Bakar As-Siddik
  2. Umar bin Khatab
  3. Usman bin Affan
  4. Ali bin Abi Thalib
  5. Sa'ad bin Zaid bin Naufal
  6. Abu 'Ubaidah Amir bin Al-Jarrah
  7. Saad bin Abin WaqqasAbdurrahman bin 'Auf
  8. Zubair bin Awwam
  9. Talhah bin 'Ubaidillah

Tiada ulasan: